Kalnų fanai

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija apie tai kaip UAB „Kelionių fėjos“, įmonės kodas 302645814, buveinės adresas Žirmūnų 34a-34, Vilnius (toliau – Įmonė) tvarko asmens duomenis.

Politikos nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurių duomenis tvarko Įmonė:

 • klientams, kurie naudojasi, naudojosi, yra išreiškę ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Įmonės teikiamomis paslaugomis (toliau – Klientai);
 • asmenims, kurie kreipiasi į Įmonę teikdami prašymus, reikalavimus tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu arba el. paštu;
 • asmenims, kurie lankosi Įmonės interneto svetainėse www.kelioniufejos.lt Ir www.kalnufanai.lt

Šioje Politikoje pateikiamos pagrindinės asmens duomenų tvarkymo nuostatos. Papildoma informacija apie tai, kaip Įmonė tvarko asmens duomenis gali būti pateikiama Įmonės sutartyse, kituose dokumentuose, interneto svetainėje www.kalnufanai.lt ir www.kelioniufejos.lt arba nuotoliniais Klientų aptarnavimo kanalais (telefonu, el. paštu ir kt.).

Įmonė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti šią Politiką. Apie šio Pranešimo pakeitimus Įmonė informuos paskelbiant apie tai Įmonės interneto svetainėje. Tam tikrais atvejais Įmonė taip pat gali informuoti asmenis apie pakeitimus paštu, el. paštu ar kitu būdu (pvz. paskelbiant spaudoje).

Sąvokos

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
 • Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Įmonės Klientai, asmenys, kurie kreipiasi į Įmonę, teikdami prašymus, reikalavimus, Įmonės interneto svetainės naudotojai ir kt.).
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
 • Paslaugos – bet kokios Įmonės teikiamos prekės ir paslaugos.

Kitos Politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Įmonė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – kai duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su asmeniu sudarytą sutartį, asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, Įmonė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso.

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Įmonė tvarkydama Asmens duomenis:

 • Paslaugų teikimas, sutarčių sudarymas ir vykdymas. Įmonė tvarko Asmens duomenis, siekdama užtikrinti tinkamą Turizmo paslaugų sutarčių su Klientais sudarymą ir vykdymą, sutarčių pagrindu teikiamų paslaugų Klientams teikimą, įskaitant tinkamą Kliento informavimą apie su paslaugomis ir sutartimi susijusius klausimus vadovaudamasi sutarties pagrindu.
 • Atsiskaitymų administravimas. Įmonė tvarko Asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas Paslaugas, sutarties pagrindu.
 • Tiesioginė rinkodara. Įmonė gali tvarkyti Asmens duomenis teikdama pasiūlymus, siųsdama naujienlaiškius apie teikiamas Paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius vadovaujantis asmens sutikimu.
 • Kiti tikslai. Įmonė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.

Visais aukščiau paminėtais atvejais Įmonė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Asmens duomenų teikimas

Įmonė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

 • Paslaugų teikėjams. Įmonė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Įmonės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Įmonei klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Įmonės paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Įmonė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Įmonės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Įmonė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Įmonės teises arba Įmonės Klientų, darbuotojų ir turto saugumą.
 • Kitoms trečiosioms šalims. Įmonė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

Duomenų saugojimas

Įmonė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Įmonė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.

Taikomos saugumo priemonės

Įmonė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Asmenų teisės

Asmuo susisiekęs su Įmone ir Įmonei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:

 • susipažinti su Įmonės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
 • ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
 • prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus
 • gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • prašyti ištrinti Įmonės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 • nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 • Asmenys gali kreiptis dėl šios Politikos arba Įmonės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Žirmūnų 34a-34 Vilnius, el. info@kelioniufejos.lt arba žodžiu telefonu +370 663 54434

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Įmonės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmenų pareigos

Asmenys, pateikdami Įmonei savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiame Pranešime pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Įmonė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis, asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi ir Įmonė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Įmonei asmuo pateikia per neapdairumą. Asmuo įsipareigoja informuoti Įmonę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

Slapukai ir jų naudojimas

Įmonė, siekdama padaryti naudojimąsi šia svetaine greitesniu ir patogesniu, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Įmonė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.

Naudodamasis www.kalnufanai.lt ir/ar www.kelioniufejos.lt svetaine, vartotojas sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Asmuo gali bet kada atšaukti sutikimą pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti.

Užklausti